top of page
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
FLANDERS FIELDS CHAPTER BELGIUM1. Dit huishoudelijk reglement is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van het Flanders Fields Chapter Belgium en is van toepassing op alle Chapterleden.

2. U dient lid te zijn van de Harley Owners Group. U kunt dit bewijzen door uw lidmaatschapsnummer, alsook vervaldatum (indien U geen Life Member bent) aan de Secretary en/of Membership officer te geven. Wij verzoeken U vervolgens het Flanders Fields Chapter inschrijvings-en vrijwaringsformulier in te vullen, te ondertekenen en aan de secretaris terug te bezorgen. U dient binnen de 30 dagen na ondertekening uw Chaptercontributie te hebben voldaan of op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

3. Het lidmaatschap van het Chapter loopt steeds van 1 januari tot 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd indien het lid aan dit huishoudelijk reglement voldoet.

4. De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt 50€ voor de "Piloot" en 50€ voor een "Co-piloot", en kan betaald worden via overschrijving op de rekening van Flanders Fields Chapter Belgium vzw. Bijkomende informatie wordt bezorgd door de Membership Officer. De jaarlijkse contributie dient voor 31 januari te worden voldaan. Indien dit niet het geval is, wordt het lid als ontslagnemend beschouwd en definitief geschrapt als lid (ook op sociale media). 

5. Elk nieuw lid zal een Membership Officer of Safety Officer toegewezen krijgen die hem/haar zal bijstaan in het reilen en zeilen van de Chapter. Tevens zal elk nieuw lid een proefperiode van 1 jaar moeten doorstaan. Tijdens deze proefperiode zal het nieuwe lid regelmatig moeten meerijden op onze zondagritten, pas na deze proefperiode zal de uiteindelijke toetreding goedgekeurd worden door het bestuur. Dit gebeurt bij onze jaarlijkse inschrijving tijdens de nieuwjaarsreceptie of bij de Secretary of Treasurer. Bij betaling van het éénmalige lidgeld (80€ nieuw lid - inclusief 2 Flanders Fields Chapter Colors 1grote en 1 kleine).

6. Het lidmaatschap betekent in geen geval dat men van de naam van de Chapter mag gebruik maken voor persoonlijke doeleinden en/of organisaties, tenzij dit door het voltallige bestuur wordt goedgekeurd, en men over een duidelijke schriftelijke toestemming van de Primary Officers beschikt.

7. Het bestuur kan ten allen tijde iemand het lidmaatschap ontnemen, indien het lid het huishoudelijk reglement niet naleeft, alsook de regels zoals omschreven in het "Annual Charter for H.O.G. Chapters" (dit ligt ter inzage op de zetel van onze vereniging, alsook op de website van de Harley Owners Group : http://www.hog.com). De kleine en grote Flanders Fields Chapter Belgium Colors moeten binnen de 14 dagen na ontneming teruggebracht worden bij de Sponsoring Dealer, en in goede staat wordt de som van 30€ terug betaald.

8. Het bestuur van het Flanders Fields Chapter Belgium behoudt steeds het recht dit huishoudelijk reglement eenzijdig aan te passen.

9. Bij Chapteractiviteiten worden onze Chapter colors altijd gedragen.

10. Deelnames aan Chapteractiviteiten geschieden geheel op vrijwillige basis en voor eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur en de Road Captains kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, beschadigingen en/of diefstallen tijdens een Chapteractiviteit.

11. In geval van een verkeersongeval tijdens een Chapteractiviteit tussen Chapterleden onderling als wel met overige verkeersdeelnemers, wordt het ongeval uitsluitend afgehandeld tussen de betrokken partijen volgens de wetgeving en de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen.

12. Bij deelname aan toertochten en dergelijke dienen de leden zich te houden aan de geldende verkeersregels van het betreffende land waarin men zich bevindt. Eventuele door de overheid verstrekte boetes van het niet naleven van deze regels zijn voor eigen rekening.

13. Chapteractiviteiten worden hoofdzakelijk ten voordele van onze Chapter leden georganiseerd. Er zijn twee categoriën activiteiten en alle activiteiten worden als volgt gedefinieerd: (A) Ledenevenementen (Member events) zijn evenementen die enkel openstaan voor FFCB-leden. (B) Open evenementen (Open events) zijn Chapter evenementen die openstaan voor Chapter leden, Internationale H.O.G.-leden en andere gasten naar wens.

14. Flanders Fields Chapter Belgium is apolitiek. Discriminatie van om het even welke aard is uitgesloten. Ieder lid welke voldoet aan het huishoudelijk reglement, hiervoor omschreven, kan lid worden van het Chapter.

15. Elke vorm van agressie zowel verbaal als fysiek tegenover leden en niet-leden die de HOG en/of Flanders Fields Chapter Belgium en/of de Sponsoring Dealers van HD Roeselare in een negatief daglicht kan stellen of schade berokkenen, zal aanleiding zijn tot onmiddellijk ontslag. Ook het continu verspreiden van negatieve en ongegronde kritiek, laster en roddel om daarmee het Chapter en/of de dealer in een slecht daglicht stellen en reputatieschade toe te brengen, is aanleiding tot onmiddellijk ontslag.
De Dealer en het bestuur van de Chapter kan het lidmaatschap van een persoon opschorten of beëindigen indien de Dealer of het bestuur, optredend als een goede huisvader, tot de conclusie komen dat het gedrag van dat lid ongewenst is of niet in het belang van de goede werking van het Chapter. Dat ontslag gebeurt conform de richtlijnen van het Chapter.

16. Het bestuur en de leden van Flanders Fields Chapter Belgium dienen het alcoholmisbruik te beperken. Het onder invloed rijden is onverantwoord en brengt andere weggebruikers in gevaar! "Ride and have fun" is de boodschap die wij aan de leden en de buitenwereld willen brengen. Het bestuur en/of Sponsoringsdealers kunnen hiertegenover optreden en het ontslag van een lid eisen. Alle leden die tijdens de georganiseerde ritten een functie uitoefenen zijn een voorbeeld voor de anderen en intoxicatie is hierbij uitgesloten, dit omwille van de veiligheid van alle deelnemers.

17. Leden die vragen en/of opmerkingen hebben over de werking van Flanders Fields Chapter Belgium in de meest brede zin kunnen hiervoor steeds terecht bij de sponsoring dealer of bij het bestuur. Elke derde vrijdag van de maand (behalve juli) is er een bestuursvergadering waar leden kunnen vragen om op uitgenodigd te worden. Daar kan alles in alle sereniteit en discretie besproken worden. Indien het bestuur het opportuun acht, zal het een algemene vergadering organiseren. Alle leden worden dan per e-mail uitgenodigd.

18. Hoewel het Chapter aangesloten is bij de HOG, blijft het een aparte, onafhankelijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de eigen handelingen. Alle leden van de Harley Owners Group en hun gast(en) nemen vrijwillig en voor eigen risico deel aan de HOG en aan de activiteiten van het HOG-Chapter.
Bij deelname aan de activiteiten van de HOG en/of een HOG-Chapter erkent het lid of zijn gast stilzwijgend dat de Sponsoring-Dealer, de HOG en de Harley-Davidson Motor Company, haar dochterondernemingen, vertegenwoordigers en lokale Chapter Officers gevrijwaard zijn van elke verantwoordelijkheid bij gebeurlijke schade of ongeval. (Dit betekent dat geen enkel lid van een lokaal Chapter of hun gast(en) een wettige eis tot schadevergoeding kan instellen tegen de Sponsor-Dealer, de H.O.G., de Harley-Davidson Motor Company, haar vertegenwoordigers en dochterondernemingen, de lokale Chapters en hun bestuurders en medewerkers voor letsel of schade.)
 

bottom of page